1.  Akcie

Je cenný papír, který deklaruje, že jeho majitel tedy akcionář získal nákupem podíl na akciové společnosti. Spolu s tím má akcionář obvykle zaručená jistá práva:

 • Podíl na zisku společnosti formou dividendy
 • Oprávnění účastnit se hlasování valné hromady
 • Podíl na likvidačním zůstatku společnosti

2. Analýza cenných papírů

Představuje snahu o co nepřesnější zpracování informací tedy analýzu cenných papírů, poté dochází k odhadnutí budoucího vývoje hodnoty určitého specifického cenného papíru na základě předchozí analýzy, následně dochází k ohodnocení cenných papírů. V rámci analýzy cenných papírů se bere v potaz a je prověřována ekonomická situace emitenta. Jako hlavní zdroj informací o emitentovi slouží finanční analýza.

3. Benchmark

V podstatě slouží jako ukazatel, ke kterému můžeme porovnávat výkonnost určitého fondu.

4. Break-Even, Break-Even-Point

Anebo bod zvratu představuje moment, kdy jsou tržby rovné nákladům a zisk je nulový. Break Even Point může být také označován jako mrtvý bod, kritický bod rentability atd.

5. Cena zpětného odkupu

Představuje aktuální tržní cenu (kurz fondu), za kterou může společnost odkoupit podílový list.

6. Cenný papír

Je dokument, který reprezentuje určitou hodnotu, majetek nebo majetkový prospěch. Současně tato listina slouží jako evidence, která zaručuje právní nárok majitele, který tento cenný papír vlastní. Existuje více typů cenných listů, které je možné dělit dle různých kategorii jako například:

Na základě majetkového práva:

 • majetkové cenné papíry – akcie, podílové listy, …
 • dluhové cenné papíry – dluhopisy, směnky, úvěrové smlouvy…
 • podle věcného obsahu – zástavní listy
 • dispoziční cenné papíry – vážní listy, nákladní listy, skladní listy…

Na základě doby držení:

 • krátkodobé (do 1 roku)
 • střednědobé (1 až 4 roky)
 • dlouhodobé (nad 5 let)

Na základě obchodovatelnosti:

 • obchodovatelné cenné papíry
 • neobchodovatelné cenné papíry

Na základě výnosu:

 • s pevně stanoveným výnosem
 • s proměnlivým výnosem
 • neúročené

7. Diverzifikace rizika

Rozložení rizika - je strategie v podnikání, kterou se společnosti snaží snižovat riziko takovým způsobem, že vědomě svoje investice rozdělují do více různých finančních instrumentů, jejichž výnosy jsou nezávislé.

8. Dividenda

Představuje částku nebo podíl, který je vyplácen akcionáři akciovou společností, přičemž výše dividendy se obvykle odvíjí od hospodářského výsledku firmy a současně musí být schválena valnou hromadou společnosti.

9. Dluhopis

Je cenný papír, který zavazuje emitenta vůči každému vlastníkovi tohoto cenného papíru. Na jeho základě musí být jeho majiteli vyplacena v určeném termínu hodnota dluhopisu (obligace) a většinou úrok.

10. Durace

Je ukazatelem, který informuje o míře rizika u pevně úročených finančních nástrojů, například dluhopisu a jeho směny. Durace je tedy průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech. Čím vyšší je durace dluhopisového fondu, tím značnější je změna hodnoty obchodního jmění fondu s ohledem na změnu úroků.

11. Emise

Znamená vydávání nových cenných papírů, jako jsou třeba akcie, dluhopisy atd. Emise může také znamenat určitou kompletní sadu vydaných cenných papírů, tedy objem cenných papírů. 

12. Emitent

Je společnost nebo subjekt, který má oprávnění vydávat cenné papíry.

13. Floater

Je typ dluhopisu s proměnlivým úročením. Výnos z floateru je obvykle vázán na referenční úrokovou sazbu a je stanoven v pravidelných termínech.

14. Futures

Znamená derivátový kontrakt ve formě standardizované dohody dvou stran o nákupu nebo prodeji určitého množství aktiva za určitou stanovenou cenu s vypořádáním ke konkrétnímu datu.

15. Hedging

Představuje formu zajišťování proti riziku, které je založené na principu spárování rozdílných toků a dosáhnout tak stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně. Tento termín se využívá hlavně v souvislosti se zajišťováním na derivátovém trhu proti finančním tržním rizikům.

16. High yield

Termín z anglického jazyka popisující investice s vysokou mírou návratnosti.

17. Holdingová společnost

Je společnost, která vlastní akcie několika společností a která tyto společnosti podrobuje jednotnému řízení. Mateřská společnost pak stojí na vrcholu této pyramidy tvořící jeden koncern.

18. Index

Představuje ukazatel určitého vývoje – může se jednat o vývoj cen spotřebního zboží, vývoj daného trhu jako celku nebo třeba vývoj kurzů na trzích s cennými papíry.

19. Kapitálová investiční společnost

Je úvěrová instituce s právní formou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, s oprávněním ke správě podílových fondů. Kromě této aktivity a dalších s ní spojených nemůže kapitálová investiční společnost provozovat žádné jiné (bankovní) obchody.

20. Kurz fondu

Vyjadřuje čistou hodnotu majetku fondu připadající na jeden podílový list.

21. Mezzaninový kapitál

Je dle zákona meziforma mezi vlastním a cizím kapitálem, bankami klasifikovaná jako kvazi vlastní kapitál. Pokud podnikatel dodrží svoje závazky vůči svým věřitelům, pak má podnikatel díky takovému kapitálu šanci realizovat i finančně náročnější projekty bez ztráty majetkové kontroly nad svým podnikem.

22. Minimální / maximální výkonnost

Udává nejvyšší a nejnižší hodnoty výnosu určitého fondu v daném účetním roce. Tyto hodnoty odpovídají výnosům při reinvestici výplaty

23. Modifikovaná durace

Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod.

24. Náklady na správu fondu

Představují všechny výdaje na správu majetku určitého fondu. Výše nákladů na správu závisí nejen od rozsahu poskytovaných služeb, ale také od typu fondu, kde třeba nejnižší jsou náklady u fondu peněžního trhu a nejvyšší u akciových fondů. 

25. Podílový fond

Je forma kolektivního investování, kdy podílový fond tvoří soubor majetku více různých podílníků nebo tedy investorů, kteří jsou držiteli podílových listů (základní jednotkou podílového fondu).

26. Private equity

Je soukromý kapitál investovaný do soukromých společností, přičemž investor získává obchodní podíl na základním kapitálu firmy. Private equity kapitál není kótován na burze cenných papírů, jde obvykle o investici do veřejně neobchodovaných společností.

27. Prodejní (emisní) cena

Označuje cenu, za kterou jsou vydané podíly investičního fondu. Prodejní cena představuje vypočítanou hodnotu podílu a taky vstupní poplatek, který je předem stanovený ve statutu fondu.

28. Promptní obchod

Tento pojem se používá pro burzovní obchody, jejichž znakem je krátkodobé plnění (dodávka, převzetí a platba). Při tomto obchodu dochází ihned jak k zaplacení kupní ceny tak k plnění. Opakem je termínový obchod.

29. Rozdělení aktiv

Z anglického jazyka - asset allocation znamená strukturování majetku a  rozložení aktiv do různých forem investic do různých investičních instrumentů.

30. Směnka

Je úvěrový cenný papír obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. 

31. Smíšený fond

Je typ fondu, který může investovat do akcií nebo do dluhových cenných papírů se snahou rozložit riziko. Tento fond se považuje za středně rizikový se středním potenciálem k výnosu.

32. Solventnost

Je schopnost právnické nebo fyzické osoby splácet finanční závazky v dohodnutém termínu a tedy být platebně schopný.

33. Statut fondu

Základní dokument každého fondu, ve kterém by měly být definovány cíle fondu, zásady hospodaření, výše poplatku a způsob využití výnosu, investiční zaměření a investiční strategie.

34. Venture kapitál

Je forma kapitálu, která je často označovaná jako alternativní zdroj financování. Venture kapitál neboli rizikový či rozvojový kapitál slouží k investování do velmi rychle rostoucích inovativních projektů a realizuje se vstupem investora do vybrané společnosti prostřednictvím navýšení jeho základního kapitálu.

35. Výnosnost

Ekonomický ukazatel efektivnosti hospodaření, Rozdíl mezi hodnotou původně investované částky a současnou hodnotou investice po započtení všech poplatků a nákladů snižující tuto hodnotu

36. Výplata výnosů

Výplatu představují výnosy, kterých bylo dosaženo v rámci podílového fondu. Obvykle jsou tyto výnosy vypláceny jednou ročně, přičemž tím, že jsou až do výplatního dne shromažďovány v majetku fondu, zvyšují v průběhu roku hodnotu podílu.

37. Výroční zpráva

Je dokument o činnosti fondu. Obvykle obsahuje informace o nákladech a výnosech a vývoji jmění fondu dosažených během účetního roku.

38. Vstupní poplatek

Je částka, která muže být požadována k pokrytí nákladů v rámci vydání podílových listů. Druh a výše částky musí být přesně definovaná v statutu fondu.

39. Zbytková doba splatnosti

Představuje zbývající dobu splatnosti pohledávek do konkrétního termínu jejich splatnosti nebo do jejich umoření.