Tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený společnosti Traficon s.r.o., IČ: 25391127, se sídlem Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281131, (dále jen „Společnost“) jako správci údajů udělený za účelem komunikace se subjektem Osobních údajů (dále jen „Subjekt údajů).

 Odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník je srozuměn s tím, že odvoláním souhlasu pro vybrané účely není dotčena zákonnost zpracování založená na jiných právních důvodech zpracování ani zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, ke kterému došlo před jeho odvoláním.

Bez zbytečného odkladu od okamžiku odvolání souhlasu Zákazníkem, nejpozději však do jednoho měsíce, jsou správci povinni ukončit zpracování osobních údajů pro ty účely, ke kterým Zákazník odvolal svůj souhlas.

Zákazník má právo, aby jeho osobní údaje byly ve stejné lhůtě vymazány, pokud neexistuje jiný právní důvod zpracování.